جایزه ملی کتاب سال جوانان

برترین پدید آورندگان جوان حوزه فرهنگ نوشتاری

تعریف سن جوانی

برپایه تعریف جهانی ارائه شده از سوی سازمان علمی فرهنگی تربیتی ملل متحد (UNESCO)، دوران جوانی در برگیرنده بازه سنی 15 تا 29 سال است.

question